×
Tìm Kiếm Sản Phẩm
Facebook
Google+
Yoututbe

Với Phật giáo, tràng hạt là một pháp khí quen thuộc, việc sử dụng tràng hạt dường như đã trở thành nét đặc thù của Tịnh độ tông. Theo lịch sử truyền thừa của Tịnh độ tông, người chế ra tràng hạt để niệm danh hiệu Phật chính là ngài Đạo Xước (562-645), người được tôn là tổ thứ 2 của Tịnh độ tông Trung Quốc. Còn với Phật giáo Nam tông, từ lâu tràng hạt cũng đã dần dần trở thành một vật tùy thân ngoài 8 vật (3 y, kim chỉ, bình bát, dây lưng, dao cạo và túi lọc nước) đã được Phật chế định. 

chuỗi gỗ huyết rồng

Chuỗi hạt 108 được làm từ gỗ huyết rồng mix thêm bạc và đá.

Theo các kinh ghi lại thì chuỗi hạt được làm từ nhiều nguyên liệu khác nhau:gỗ trầm hương,gỗ sưa đỏ, hạt bồ đề, hạt kim cang, hạt sen, ngọc, thủy tinh, đồng dỏ, vàng bạc… 

Trong Phật học thì con số 108 tượng trưng cho 108 phiền não (Kleśā) của con người. Lục giác (thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác, cảm giác, và thức giác) nhân làm ba, tức ba loại phản ứng (lạc, khổ, vô ký) thì ra con số 18. Mười tám nhân hai, tức hai thể (thiện hay bất thiện) thì có con số 36. Ba mươi sáu nhân ba, tức ba thời (quá khứ, hiện tại, và vị lai) thì là con số 108 phiền não. 

Phật giáo Việt Nam thì giải thích là khi lục căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý) không thanh tịnh vì thiếu lục thức (nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức) thì dễ bị dao động bởi lục trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp). Sáu căn, sáu trần, và sáu thức cộng lại, thành ra thập bát giới (18). Con số này nhân cho sáu phiền não căn bản (tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến) thì là số thành 108 (18x6=108).

Theo Phật giáo học cơ bản thì con người sẽ có:

-Lục giác: Gồm Thị – thính – vị – khứu – thức. 

-Tam ứng (hay 3 loại phản ứng): Lạc – khổ – vô ký. 

-Nhị thể: Thiện và bất thiện 

-Tam thời (3 thời điểm): Quá khứ – hiện tại – tương lai. 

Người ta lấy Lục giác nhân Tam ứng ra 18 

Nhị thể nhân 18  ra 36

Lấy 36 nhân Tam thời ra 108. Người ta cho rằng, chuỗi 108 hạt sẽ tượng trung 108 tam muội nhằm thanh trừ 108 phiền não. 

Chuỗi 108 hạt là biểu thị cho cầu chứng 108 pháp Tam Muội mà đoạn trừ 108 phiền não.

Chuỗi 54 hạt là biểu thị cho 54 cấp vị quá trình tu hành của Bồ Tát, tức là Thập Tín, Thập Trú, Thập Hạnh. Thập Hồi Hướng, Thập Địa và Tứ Thiện Căn Nhân Địa. 

Chuỗi 42 hạt là biểu thị cho 42 cấp vị quá trình tu hành của Bồ Tát, tức là Thập Trú, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, Thập Địa và Đẳng Giác, Diệu Giác.

Chuỗi 27 hạt là biểu thị cho 27 cấp vị của Tiểu Thừa tu hành Tứ Hướng Quả, tức là 18 bậc Hữu Học của Tứ Hướng Tam Quả trước, với 9 bậc Vô Học của Đệ Tứ Quả A La Hán. 

Chuỗi 21 hạt là biểu thị cho 21 vị, tức là Thập Địa, Thập Ba La Mật và quả vị Phật. 

Chuỗi 14 hạt là biểu thị cho 14 Pháp Vô Úy của Bồ Tát Quán Thế Âm. 

Chuỗi 1.080 hạt là biểu thị cho 10 cảnh giới, mỗi cảnh giới đều có 108, cho nên cộng thành 1.080.

Ý nghĩa của chuỗi 36 hạt và 18 hạt có nhiều người cho là không biểu trưng cho pháp số nào trong Phật giáo, và cho rằng nó tương đồng với chuỗi 108 hạt. Theo đó, để tiện cho sự mang đeo, bèn chia chuỗi 108 hạt ra thành 3 chuỗi, mỗi chuỗi có 36 hạt, hoặc chia chuỗi 108 hạt ra làm 6 xâu, mỗi xâu có 18 hạt, mà không phải có thâm nghĩa nào cả. 

chuỗi trầm hương bọc vàng

Chuỗi trầm hương được bọc vàng.

Kinh Pháp Hoa (phẩm Phổ Môn) đề cập đến 14 Pháp Vô Úy của Đức Bồ tát Quán Thế Âm: 

1.Giúp chúng sanh thoát khỏi khổ não;

2.Giúp chúng sanh không bị lữa dữ thiêu đốt;

3.Giúp chúng sanh không bị nước lớn nhận chìm; 

4.Giúp chúng sanh không bị ác quỷ làm hại; 

5.Giúp chúng sanh thoát khỏi đao trượng; 

6.Giúp chúng sanh không bị ác quỷ, ác thần trông thấy; 

7.Giúp chúng sanh thoát khỏi gông cùm xiềng xích; 

8.Giúp chúng sanh thoát khỏi giặc cướp;

9.Giúp chúng sanh dứt trừ tham dục;

10.Giúp chúng sanh xa lìa nóng giận;

11.Giúp chúng sanh đoạn trừ si ám;

12.Giúp chúng sanh cầu được con trai;

13.Giúp chúng sanh cầu được con gái;

14.Giúp chúng sanh niệm danh hiệu Quán Thế Âm thì được vô lượng lợi ích.

 

Cách gọi chuỗi hạt của những người theo đạo Phật cũng có sự khác biệt, thường họ sẽ gọi với một số tên như Niệm châu hay Phật châu:

-Người theo đạo Phật sẽ dùng chuỗi hạt vòng tay phong thủy với khoảng 108 hạt hoặc là ước số của 108.

-Chuỗi hạt theo phái Tịnh Tộ lại chỉ có 27 hạt, thường thì họ sẽ chắp tay, sau đó choàng chuỗi hạt đó vào 2 tay đang chắp.

Ý nghĩa của 2 tay cũng khác nhau, tay phải là biểu tượng cho Niết Bàn, còn tay trái tượng trưng cho kiếp Luân Hồi. Chuỗi hạt của vòng tay cũng vì thế mà tượng trưng cho sự hài hòa giữa các tín đồ và Phật A Di Đà.

Giống đạo Phật, người phái Chân Ngôn cùng dùng chuỗi 108 hạt, khi đọc kinh hay làm lễ đều dùng 2 tay xoa vào chuỗi hạt với ý nghĩa gột rừa bụi trần.

Với người theo đạo Công giáo (Thiên Chúa Giáo), chuỗi vòng tay gồm các loại sau:

Chuỗi vòng tay phong thủy lần hạt kính Đức Mẹ Maria sẽ bao gồm 12 hạt nhỏ và 1 hạt cái. Loại chuỗi vòng nay sẽ dùng đọc 12 kinh kính Đức Mẹ. Bắt đầu với hạt cái mang ý nghĩa khởi đầu khi đọc kinh Lạy Cha và cũng dùng đọc kinh Sáng Danh.

Chuỗi chục kinh mân côi với 10 hạt và 1 thắt nút hoặc như chuỗi lần hạt với 10 hạt và 1 hạt cái.

10 hạt: đọc 10 kinh Kính Mừng

1 hạt cái hay hạt thắt nút: đọc kinh Lạy Cha (lúc khởi đầu) và kinh Sáng Danh (kết thúc).

Tràng hạt (chuỗi hạt Mân Côi năm chục): Bao gồm 1 chuỗi 10 hạt sẽ xen lẫn 1 hạt cái, được sử dụng để đọc 50 kinh mỗi lần.

Thường cuối chuỗi sẽ có 2 hạt cái và 3 hạt nhỏ khi đọc kinh để các linh hồn sớm siêu thoát, trở về chốn Thiên Đàng.

Chuỗi Mân Côi với 150 kinh (3 mùa): Sự khác biệt giữa chuỗi 50 kinh với 150 kinh sẽ khác nhau ở số hạt. Chuỗi Mân Côi sẽ có 150 hạt vòng. Người đọc kinh sẽ được được cả 3 mùa: Mùa Vui, mùa Yêu Thường và mùa Mừng ngay trong cùng 1 chuỗi. Thay vì đọc riêng lẻ 3 vòng thì chỉ cần đọc 1 lần.

Thường thì những người theo đạo Thiên Chúa Giáo sẽ đưa các chuỗi vòng tay này đến một vị Linh Mục để xin ban phép rồi mới đeo hàng ngày để tránh tà ma và loại bỏ tà khí. 

Với trường phái phong thủy, cách tính đơn giản nhất với cách đếm chỉ gồm 4 chữ: Sinh – Lão – Bệnh – Tử.

Nếu xâu chuỗi hạt rơi vào chữ Sinh và chữ Lão là tốt nhất.

Số hạt rơi vào chữ Bệnh thì không tốt và rơi vào chữ Tử báo hiệu những việc chẳng lành.

Bình luận trên Facebook