Các nguyên liệu trầm hương tự nhiên như trầm sánh, bột trầm hương, trầm hương miến, trầm hương chìm nước dùng để chế tác vòng tay trầm hương,chuỗi hạt, nhang trầm hương... được tuyển chọn và bản quản tốt.