Skip to main content
0909 966 771

Trầm Cận Chìm

Trầm cận chìm là trầm hương có lượng dầu chứa trong gỗ nhiều, gần đạt đến độ chìm nước, chất gỗ cứng chắc do hình thành lâu năm cho sản phẩm bền đẹp theo thời gian.