Skip to main content
0909 966 771

Trầm Chìm

Trầm chìm là những loại trầm hương chìm dưới đáy nước. Do có lượng dầu trầm chứa rất nhiều trong gỗ dẫn đến khối lượng riêng lớn và chìm dưới nước.