Skip to main content
0909 966 771

Trầm Philippines

Trầm Philippines là trầm hương hình thành trên quốc gia Philippines, nổi tiếng là nước có nhiều đảo, nên chất lượng mùi của trầm philip rất là đa dạng.